081-592-0039
  Geotech Investigation

การสำรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ

ตัวอย่างผลการแปลความทางธรณีวิทยา จากการสำรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ แสดงขอบเขตชั้นหินปูน พื้นที่ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ตัวอย่างผลการแปลความทางธรณีวิทยา จากการสำรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ แสดงขอบเขตชั้นหินปูน พื้นที่ จังหวัด สุราษฎร์ธานี