SERVICES

Soil Boring Test

งานเจาะสำรวจชั้นดินเพื่องานวิศวกรรมฐานราก

Coring

งานเจาะสำรวจชั้นหินและแหล่งแร่

Electrical Resistivity

งานสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้า

Groundwater Well Drilling

การเจาะพัฒนาบ่อน้ำบาดาล

"ให้บริการต้านการสำรวจธรณีวิทยาฐานราก เพื่อหาข้อมูลสภาพชั้นดินและหินให้วิศวกรผู้ออกแบบ"

Depths Are Meant To Be Explored. Seeking Deep Within The Soil

งานเจาะสำรวจชั้นดินเพื่องานวิศวกรรมฐานราก  คือกรรมวิธีการเจาะลงไปในชั้นดิน, เก็บตัวอย่าง, ทดสอบคุณสมบัติ , หยั่งชั้นดินจากผิวดิน หรือใช้เทคนิคอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะชั้นดินทั้งทางแนวดิ่ง และการเปลี่ยนแปลงทางแนวราบ เพียงพอในการที่จะใช้ออกแบบ หรือศึกษาทางด้านปฐพีกลศาสตร์ ลักษณะการสำรวจชั้นดินจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้งานด้วย
การสำรวจจะกระทำเพียงตื้นๆ แต่งานฐานรากเสาเข็มต้องสำรวจลงไปลึกกว่าปลายเข็มที่คาดว่าจะใช้งานสำหรับในบทนี้จะพูดถึงการสำรวจโดยวิธีเบื้องต้น โดยใช้ สว่านมือ(Hand Auger) การเจาะล้าง (Wash Boring) และการเก็บตัวอย่างดินโดยใช้กระบอกเปลือกบาง (Thin Walled Tube)
อ่านต่อ คลิกที่นี่

งานเจาะสำรวจชั้นหินและแหล่งแร่  เป็นการเก็บข้อมูลในระดับลึก โดยเก็บตัวอย่างชิ้นเศษหิน และแท่งหินจากหลุมเจาะ แล้วนำไปศึกษา วิเคราะห์ทางเคมี และฟิสิกส์ เพื่อให้ทราบความลึก ขนาด รูปร่าง และความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ เพื่อที่จะนำไปประเมินค่าแหล่งแร่ ศึกษาความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ และพัฒนาเป็นเหมืองแร่ต่อไป

อ่านต่อ คลิกที่นี่

งานสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้า โดยวัดค่าความต่างศักย์ที่เกิดจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปในดิน  แสดงเป็นค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะเพื่อจำลองโครงสร้างใต้ผิวดิน  ระบุตำแหน่ง กำหนดขอบเขตของความผิดปกติ หาทิศทางการซึมของน้ำรอยแตก รูโพรง ใต้ผิวดินและหินฐานราก

อ่านต่อ คลิกที่นี่

งานสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้า โดยวัดค่าความต่างศักย์ที่เกิดจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปในดิน  แสดงเป็นค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะเพื่อจำลองโครงสร้างใต้ผิวดิน  ระบุตำแหน่ง กำหนดขอบเขตของความผิดปกติ หาทิศทางการซึมของน้ำรอยแตก รูโพรง ใต้ผิวดินและหินฐานราก

อ่านต่อ คลิกที่นี่