081-592-0039
  Geotech Investigation

โครงการงานก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

บริษัทฯ เข้าดำเนินงานเจาะสำรวจเพื่อออกแบบโครงการงานก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา

บริษัทฯ เข้าดำเนินงานเจาะสำรวจเพื่อออกแบบโครงการงานก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา