081-592-0039
  Geotech Investigation

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสะเดา

บริษัทฯ เข้าดำเนินงานเจาะสำรวจ โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสะเดา ตำบล สะเดา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา

บริษัทฯ เข้าดำเนินงานเจาะสำรวจ โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสะเดา ตำบล สะเดา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา