081-592-0039
  Geotech Investigation

โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำงาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บริษัทฯ เข้าดำเนินการเจาะสำรวจ โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำงาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลำปาง