081-592-0039
  Geotech Investigation

การทดสอบกำลังเฉือนโดยตรง และ การทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียว

การทดสอบกำลังเฉือนโดยตรง (Direct Shear Test) และ การทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียว (Unconfined Compressive Strength test)

ตัวอย่างผลการแปลความทางธรณีวิทยา จากการสำรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ แสดงขอบเขตชั้นหินปูน พื้นที่ จังหวัด สุราษฎร์ธานี