081-592-0039
  Geotech Investigation

Kick off งานสำรวจเพื่อใช้ในการออกแบบโครงการงานปรับปรุงระบบท่อประธานและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-33

Kick off งานสำรวจเพื่อใช้ในการออกแบบโครงการงานปรับปรุงระบบท่อประธานและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-33 ของการประปานครหลวง

Kick off งานสำรวจเพื่อใช้ในการออกแบบโครงการงานปรับปรุงระบบท่อประธานและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-33 ของการประปานครหลวง ( ขั้นตอนงานสำรวจและตรวจสอบสภาพภูมิประเทศตามแนววางท่อประธาน เพื่อจัดทำแผนผังของสิ่งปลูกสร้างเดิม )