081-592-0039
  Geotech Investigation

kickoff งานเจาะสำรวจเพื่อใช้ในการออกแบบโครงการงานปรับปรุงระบบท่อประธานและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-33

kickoff งานเจาะสำรวจเพื่อใช้ในการออกแบบโครงการงานปรับปรุงระบบท่อประธานและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-33 ของการประปานครหลวง