081-592-0039
  Geotech Investigation

Blog

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
By admin | |
บริษัทฯเข้าดำเนินงานเจาะสำรวจ กำหนดความลึก 50 เมตร โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพระราม 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯเข้าดำเนินงานเจาะสำรวจ โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการพื้นที่พัฒนาบางซื่อศูนย์คมนาคมพหลโยธิน
By admin | |
บริษัทฯเข้าดำเนินงานเจาะสำรวจ กำหนดความลึก 50 เมตร โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพระราม 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
งานเจาะสำรวจเพื่อก่อสร้างอาคารฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริเวณพื้นที่ภาคใต้
By admin | |
บริษัทฯเข้าดำเนินงานเจาะสำรวจเพื่อก่อสร้างอาคารฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริเวณพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช - อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่
โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำงาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
By admin | |
บริษัทฯ เข้าดำเนินการเจาะสำรวจ โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำงาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลำปาง
สำรวจงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน
By admin | |
ดำเนินการสำรวจงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและงานที่เกี่ยวข้อง โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธินช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว
เจาะสำรวจโครงการ ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์
By admin | |
บริษัทฯ เข้าดำเนินการเจาะสำรวจโครงการ ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ จากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ถึงถนนราชพฤกษ์และหอปรับแรงดันที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์